26_diagnostika

Diagnostika a zkušebnictví

Činnost týmu lze z důvodu přehlednosti rozdělit do několika oblastí. První z nich je diagnostika materiálů a strukturální analýzy. Tato část týmu se zabývá diagnostikou izolačních systémů elektrických strojů a přístrojů z hlediska jejich vlastností v oblasti měření izolačního odporu, ztrátového činitele, kapacity a částečných výbojů. Kromě elektrických zkoušek jsou prováděny i zkoušky mechanické, např. měření pevnosti v tahu, v tlaku nebo v ohybu. Z metod strukturálních analýz, které jsou na pracovišti využívány pro diagnostiku, lze jmenovat termomechanickou analýzu, dynamickomechanickou analýzu, termogravimetrii, diferenční skenovací kalorimetrii a infračervenou spektroskopii s Fourierovou transformací.

Další činnost týmu je zaměřena na diagnostiku elektronických součástek, desek plošných spojů a propojovacích struktur. V této oblasti se uplatňuje zejména laboratoř mikroskopie, která kromě běžných optických mikroskopů disponuje laserovým konfokálním mikroskopem s možností měření v 3D nebo možností využití AFM modulu (atomic force microscope) a fluorescenčním mikroskopem. Využití jmenovaných zařízení umožňuje sledovat vliv různých faktorů na vnitřní strukturu materiálů i částí zařízení. Jedním z vlivů může být například vliv prostředí, které je na pracovišti možné simulovat v klimatické komoře. Využití nachází i při ověření funkčnosti a posouzení životnosti materiálů a zařízení.

Třetí část aktivit týmu je spojena s oblastí akustiky. Zde se pracovníci věnují měření hluku, elektroakustice, zvukové technice a také stavební a prostorové akustice. Činnosti nejsou zaměřeny pouze na měření a vyhodnocování naměřených dat, ale pozornost je věnována i návrhu měřicích metod. Pracoviště akustiky pro zajištění svých činností disponuje bezodrazovou a dozvukovou laboratoří.

Čtvrtá část je spojena s oblastí elektromagnetické kompatibility. Zde je prováděna zejména diagnostická činnost. Pracovníci se zde věnují jak ověření odolnosti zařízení vůči rušení tak i měřením elektromagnetického rušení, které zařízení vyzařuje. Pro zajištění aktivit v oblasti EMC je k dispozici EMC bezodrazová komora.

Součástí týmu Diagnostika a testování je také Elektrotechnická laboratoř (ETL). Jedná se o akreditovanou zkušební laboratoř č. 1090. Tato laboratoř nabízí akreditované zkoušky v oblasti elektromagnetické kompatibility a zkoušky odolnosti proti vlivům prostředí.

Teoretická a praktická využitelnost

Činnosti a vybavení týmu diagnostika a testování popsané v profilu lze uplatnit pro základní, aplikovaný i smluvní výzkum. Metody diagnostiky jsou uplatňovány už při ověřování vlastností nových materiálů, tak i při jejich uplatňování v konkrétních aplikacích. Tím uplatnění diagnostických metod nekončí. V případě provozního selhání je diagnostika opět využita a to k určení příčin vzniklé poruchy. Nedojde-li k selhání, pomáhá diagnostika při určení předpokládané životnosti daného elektrického zařízení.

Řešené úlohy v současnosti

Z úkolů, kterými se tým v současné době zabývá, lze například uvést:

 • ověření vlivu dlouhodobého tepelného stárnutí a analýza životnosti transformátorových olejů,
 • návrh technologického systému pro monitorování a řízení polymerací v průmyslové výrobě,
 • optimalizace výroby fotovoltaických panelů,
 • aplikace stochastických metod pro kvalitativní hodnocení materiálů pomocí infračervené spektroskopie,
 • analýza dějů provázejících tepelný rozklad elektroizolačních materiálů,
 • využití predikce v kabelovém průmyslu,
 • aplikace nanodielektrik v elektrotechnice,
 • hledání nových možností vytvrzování reaktoplastů pro elektrotechnický průmysl.

Kromě uvedených úkolů se tým Diagnostika a testování zabývá řešením projektů dle seznamu uvedeného dále a realizací zakázek krátko i dlouhodobého smluvního výzkumu.

Nabídka

Nabízíme spolupráci, konzultační nebo poradenskou činnost v následujících oblastech nebo využití uvedeného zařízení:

 • diagnostika elektroizolačních systémů a on-line monitoring
 • zkoušky pro vysokonapěťové elektroizolační systémy
 • termická analýza (termomechanická analýza, dynamická mechanická analýza, diferenční skenovací kalorimetrie, simultánní termická analýza)
 • infračervená spektrometrie FTIR (Nicolet)
 • analýzy pevných, kapalných i plynných látek
 • určování teploty skelného přechodu, teploty tavení, určování teplotní či váhové stability materiálů, analýza uvolněných plynů doprovázejících tepelný rozklad materiálů, měření délkové teplotní roztažnosti
 • sledování technologické kázně a hlídání jakosti dodávek
 • mikroskopie (laserová konfokální, fluorescenční, optická), měření v 3D
 • materiálografie a obrazová analýza
 • klimatické zkoušky
 • diagnostika elektronických součástek, desek plošných spojů a propojovacích struktur
 • odolnost proti rušení
 • měření elektromagnetického rušení
 • měření hluku
 • elektroakustická diagnostika
 • stavební a prostorová akustika
 • zkoušky zvukové techniky
 • návrh měřicích a diagnostických metod
 • akreditované zkoušky v oblasti EMC a zkoušky odolnosti prostředí

Pracoviště nabízí spektrum svých služeb podnikům, výzkumným organizacím i jednotlivcům (např. studentům bakalářských, magisterských i doktorských programů). Spolupráce je možná formou odborných konzultací, zakázek, vypisováním témat pro diplomové či disertační práce, řešením společných grantových úkolů, apod.

Vedoucí týmu

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Členové týmu

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Elektrotechnická laboratoř

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: