09_energetika

Energetika

Provoz a řízení elektrizační soustavy, výroba elektrické energie a tepla, vlastní spotřeba elektráren a tepláren, systémy kontroly a řízení, elektrotepelná technika, měření a analýza napěťových a proudových poměrů v elektrických sítích, technika vysokých napětí, testování elektrických ochran a měničů, ekonomika a management energetického průmyslu

Služby

 • modelování provozních a poruchových stavů elektrické přenosové a distribuční soustavy, výpočty ustálených stavů i přechodových jevů
 • identifikace, následné vyhodnocení a eliminace poruchových stavů v přenosové a distribuční síti, zejména na základě měření WAMS
 • vyšetřování napěťové, úhlové a frekvenční stability v elektrizační soustavě
 • návrhy rozvodů, dimenzování napájecích sítí a rozvodných zařízení z hlediska zkratových poměrů a mechanických vlivů
 • návrhy elektrických vedení z hlediska mechanických a povětrnostních vlivů
 • vyhodnocení ukazatelů spolehlivosti dodávek a kvality napájecího napětí, posouzení vlivu nově připojovaných zdrojů na distribuční síť, posouzení zpětných vlivů zařízení na síť
 • vliv elektrizační soustavy na sdělovací vedení a potrubní systémy — výpočet mezních naindukovaných napětí u projektovaných plynovodů a telekomunikačních sítí

Vybavení

 • analyzátor kvality elektrické energie Chauvin Arnoux C. A 8336
 • software — Mathworks Matlab, Dynast, MODES, SWING

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Nabízíme

 • poradenská, konzultační a inženýrská činnost v oblasti výroby elektrické energie a tepla
 • posouzení vlivu distribuovaných energetických zdrojů na elektrickou síť, možnosti jejich nasazování a ekonomické výhodnosti nasazení
 • modelování a posuzování vlivu nově připojovaných zdrojů do distribuční sítě
 • sběr a zpracování provozních dat zdrojů, vyhodnocování jejich provozu a vlivu na ES, ekonomické zhodnocení jejich využití
 • dlouhodobé měření či srovnání fotovoltaických systémů za reálných podmínek v rámci výzkumného mini parku
 • individuální i sériové zkoušky evropské účinnosti fotovotaických střídačů s využitím vyvinutého zařízení pro emulaci fotovoltaických panelů do výkonu 10 kW
 • regulace a řízení mikro-sítí a spolupráce těchto sítí s distribuční soustavou
 • modelování a vyhodnocování provozu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), technicko-ekonomická analýza KVET, jejich nasazování a spolupráce s elektroenergetickými zásobovacími systémy
 • poradenská a informační činnost v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Služby

 • laboratorní minipark obnovitelných zdrojů energie — široké spektrum fotovoltaických systémů, solární systémy pro ohřev vody a topení, tepelné čerpadlo o výkonu 7kW, větrná elektrárna s výkonem 0,5 kW

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • optimalizace technologických celků z hlediska potenciálu zvyšování energetické účinnosti & dosažení energetických úspor (tepelné a jaderné elektrárny a teplárny, vodní elektrárny, čerpací systémy, pneumatické systémy a další)
 • matematické simulace vybraných částí zejména v oblasti výroby a vlastní spotřeby (sdružené úlohy elektrotechnické, termodynamické, mechanické, hydraulické)
 • vypracování analýz a detailních případových studií včetně srovnání hlavních technicko-ekonomických ukazatelů pro vybrané alternativy

Nabízíme

 • Dassault Systemes Dymola
 • Mathworks Matlab
 • Medium Voltage Drive Pump Save
 • Medium Voltage Drive Fan Save

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • návrhy a řešení DCS a HSI (SCADA)
 • speciální řídicí systémy, včetně zpracovávání a vyhodnocovaní dat pomoci SKŘ
 • testování SKŘ (FAT, SAT, PKV, KV), včetně návrhu testů
 • algoritmy řízení a regulace, včetně funkčních popisů SKŘ

Nabízíme

Vlastní testovací stanoviště a vybavení pro vývoj a testování řídících systémů:

 • Siemens
 • ABB
 • Beckhoff
 • Unitronics
 • Wonderware HMI/SCADA
 • Reliance HMI/SCADA
 • Promotic HMI/SCADA
 • REMCS (RICE Embedded Modular Control System)
 • RATS (RICE Automated Test System)
Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • poradenská, konzultační, inženýrská a výzkumná činnost v oblasti elektrotepelné techniky
 • provádění experimentálních ohřevů a taveb
  — tavení oxidů kovů v tzv. studeném kelímku, technologické ohřevy kovů, kalení ocelí, tavení kovů
 • řešení projektů v oblasti elektrotepelných procesů:
  — numerické modelování indukčních ohřevů (sdružené úlohy elektromagnetického, teplotního a deformačního pole) profesionálními programy
  — návrhy induktorů pro indukční ohřevy (např. lisování za tepla), kalení a tavení
  — návrhy frekvenčních měničů s rezonančním obvodem a příslušným induktorem pro požadovanou aplikaci
  indukčního zpracování materiálů
  — návrhy stínění indukčních zařízení
  — návrhy měřicích a řídicích systémů pro monitorování a řízení elektrotepelných procesů
 • návrhy měřicích a řídicích systémů pro měření a řízení ventilačních systémů (např. rekuperačních jednotek) na vlastní vzduchotechnické trati pomocí NI prvků (LabVIEW)
 • měření teplot bezdotykově IR-kamerou a pyrometry u průmyslových aplikací a budov
 • měření rozptylových magnetických polí v blízkosti průmyslových aplikací a strojů
 • měření LCR v rozsahu 10 Hz — 2 MHz
 • 3D tisk z PET, PLA, ABS — tvorba 3D
 • prototypů (modelů) a jejich tisk

Nabízíme

 • Induktio HFG160 vysokofrekvenční měnič
  — použití pro tavení oxidů kovů, rozsah frekvence 1,5 až 2 MHz, max. výkon až 160 kW
 • PEARTEC FRQ60 středofrekvenční měnič pro ohřev a tavbu kovů
  — použití např. pro ohřev, kalení a tavení magnetických i nemagnetických ocelí.
  — rozsah frekvence 3 až 40 kHz, max. výkon až 35 kW
 • vysokofrekvenční generátor Linn HTG 3000
  — použití např. pro ohřev a tavení nemagnetických a dobře el. vodivých kovů
  — rozsah frekvence 100 kHz až 400 kHz, max. výkon až 3 kW
 • měřicí a řídicí systémy založené na prvcích NI (cRIO + měřicí karty) — LabVIEW
 • měření povrchových teplot
  — IR-kamera FLIR T335i: měření teplot v rozsahu –20 °C až +1200 °C
  — pyrometr Marathon MR 1SC : rozsah 1000 až 3000 °C, optika 130 : 1, spektrální citlivost 1 μm
  — pyrometr Kleiber: rozsah 300—2300 °C, spektrální rozsah 1,58—2,5 μm, měřicí vzdálenost 400—3000 mm
  — pyrometr Optris LS: rozsah –35 až 900 °C, měření objektů od plochy 1 mm2
 • IET/QuadTech 7600 Plus Precision LCR meter měření LCR v rozsahu 10 Hz až 2 MHz
 • NARDA ELT 400 sonda pro měření elektromagnetického pole
  — měření magnetické indukce až do 80 mT v rozsahu 1 Hz — 400 kHz

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • měření parametrů elektrické sítě (napětí, proudy, výkony, účiník, flicker, zkreslení)
 • měření a analýza harmonických složek v jedno-fázové i třífázové síti
 • analýza kvality napětí podle ČSN EN 50 160
 • návrh opravných prostředků pro splnění požadavků norem z hlediska kvality el. energie

Nabízíme

 • analyzátory kvality sítě C.A 8332B a C.A 8335
 • analyzátor kvality sítě Dewetron PNA 57
  Přístroje měří a zobrazují v reálném čase hodnoty napětí, proudů, výkonů (činný, jalový, zdánlivý, dodávaný, odebíraný), energie (činná, jalová a zdánlivá), harmonické složky (harmonické spektrum, THD a CF), zobrazuje vektorový diagram měřených veličin. Následně lze v počítači podrobit naměřené hodnoty analýze.

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • vybrané zkoušky zařízení informačních technologií dle ČSN EN 60950-1
 • vybrané zkoušky spínačů dne norem ČSN EN 60947
 • testování jističů, relé a spínacích zařízení
 • přístroje VVN 22—420 kV
 • konzultace zařazení vypínačů a odpojovačů v síti, posuzování havarijních stavů
 • oponentura strategických studií energetických a prvků elektrických přenosových sítí

Nabízíme

 • zdroj proudu Megger:
  0–500 A / 3,5 V
  0–125 A / 14 V
  0–25 A / 70 V

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • laboratorní zkoušky vysokonapěťových zařízení dle národních i mezinárodních standardů (EN-ČSN, IEC)
 • diagnostika izolačních systémů transformátorů, přístrojů VN a VVN, průchodek, kondenzátorů a kabelů
 • měření částečných výbojů v laboratorních i provozních podmínkách
 • měření rušení v pásmu od 9 kHz do 30 MHz v laboratorních i provozních podmínkách
 • poradenství — volba izolace, návrhy profylaktických a diagnostických metod pro elektrická zařízení

Nabízíme

 • rázový generátor ≤ 600 kV (4 kJ), ≤ 300 kV (15 kJ)
 • dvoustupňová transformátorová kaskáda — 0 až 620 kV, 50 Hz, 300 kVA, transformátory 0 – 200 kV, 20 kVA
 • stejnosměrný zdroj 300 kV, 0,01 A
 • pulsní generátor (± 5kV, 20 kHz, 100 W)
 • systémy měření pro všechny vysokonapěťové zdroje
 • systém pro měření částečných výbojů (PDX, PD Smart) podle IEC 60270
 • systém pro měření dielektrických vlastností (C/ tan δ, RV)

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • vybrané sekundární zkoušky elektrických ochran
 • testování elektrických ochran
 • školení v oblasti systémů chránění a testování

Nabízíme

 • testovací zařízení (TZ) OMICRON CMC 256plus

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • optimalizace výkonových čerpacích systémů zejména tepelných a jaderných elektráren, tepláren a čerpacích stanic
 • vypracování detailních případových studií čerpacích systémů včetně srovnání hlavních technicko-ekonomických ukazatelů pro vybrané alternativy systémových konfigurací; službu poskytujeme jak pro nové instalace, tak pro retrofity
 • prodej nevýhradní licence softwarového nástroje pro vlastní komerční využití

Nabízíme

 • Medium Voltage Drive Pump Save

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • optimalizace výkonových pneumatických systémů s radiálními a axiálními typy ventilátorů
 • vypracování detailních případových studií čerpacích systémů včetně srovnání hlavních technicko-ekonomických ukazatelů pro vybrané alternativy systémových konfigurací; službu poskytujeme jak pro nové instalace, tak pro retrofity
 • prodej nevýhradní licence softwarového nástroje pro vlastní komerční využití

Nabízíme

 • Medium Voltage Drive Fan Save

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • ekonomické modely energetických soustav (přenosová soustava, distribuční soustava,
  spotřebitelské energetické systémy)
 • ekonomické zhodnocení využití energetických zdrojů
 • manažerské energetické systémy
 • poradenská činnost v oblasti zavádění a certifikace systémů řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (QMS, EMS, EMAS, BOZP)

Nabízíme

 • softwarové prostředky pro simulaci procesů — Matlab, Dynast, ATP, E‑vlivy
 • dispečerské pracoviště modelování a vyhodnocování energetických procesů — laboratoř s dispečerskými pulty, počítačovým a komunikačním prostředím pro dálkové zpracování měřených dat

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: