Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím řízené lokální modifikace technologických vlastností

Informace o projektu

  • příjemce: Kovovýroba Hoffmann, s.r.o.
  • spoluřešitel: Západočeská univerzita v Plzni
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004620
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 01.01.2017 - 31.08.2019

Anotace

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a je zaměřen na průmyslový výzkum a vývoj v oblasti výroby automobilových karoserií. V průběhu projektu bude vyvinuta nová technologie pro výrobu tvarově složitých výlisků vyráběných hlubokým tažením plechů zatepla využívající lokálně modifikovaných technologických vlastností v plechovém polotovaru. Tato technologie umožní vyrábět výtažky s velkou hloubkou stěn na jeden tah. Tím se uspoří náklady na výrobu forem, sníží se počet operací, zkrátí se výrobní čas, ušetří mezioperační manipulace a náklady a energie. Zlepší se korozivzdornost dílů, díky zabránění vzniku poruch protikorozních vrstev používaných na plechách pro výtažky zatepla.  Zredukuje se zmetkovitost a vznikne nový prostor pro realizaci dílů s vysokou přidanou hodnotou, které nebylo možno dosavadní technikou vyrobit.

Konkrétním výstupem projektu bude ověřené technologie hlubokého tažení zatepla z plechových polotovarů s lokálně modifikovanou tvařitelností, dále prototyp v podobě tvarově komplikovaného výtažku vyrobeného pomocí technologie s lokální modifikací tvařitelnosti a užitný vzor systému flexibilního chladícího zařízení pro modifikaci teplotních polí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK