Webová aplikace pro tepelnětechnické výpočty a posuzování stavebních detailů

Informace o projektu

  • příjemce: DEK a.s.
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
  • kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004705
  • poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK Aplikace)
  • doba trvání: 5/2017 – 7/2019

Anotace

Projekt má za cíl vytvořit webovou výpočetní aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 2D pro tepelně technické výpočty 2D stavebních detailů a jejich posouzení vůči požadavkům na tepelnou ochranu budov. Aplikace má umožňovat posouzení tepelných i vlhkostních toků. Aplikace má umožňovat obvyklé posuzování stavebních detailů pro stacionární okrajové podmínky, ale také posuzování pro nestacionární okrajové podmínky, což je nezbytné pří tepelně technickém posuzování konstrukcí a detailů reprezentujících některé moderní trendy ve stavebnictví, jako například vnitřní zateplování budov s použitím hydrofilních materiálů.

Aplikace je určena pro širokou skupinu projektantů pozemních staveb, kteří dle platné legislativy musí navrhovat budovy a konstrukce splňující mimo jiné požadavky na tepelnou ochranu budov. Závazné požadavky se vztahují í na stavební detaily. Pro tuto oblast ale v současné době projektanti nedisponují pro ně dostupným nástrojem pro posuzování ani finančními prostředky pro objednávání posouzení u specialistů. Výsledkem je absence posouzení stavebních detailů v projektu, z toho vyplývající chybné a rizikové návrhy konstrukcí z hlediska tepelné ochrany budov a poté také reálné poruchy staveb, např. růst plísní na stavebních konstrukcích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

EU OP PIK

MPO