Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování při provozování složitých elektroenergetických soustav

Informace o projektu

  • příjemce: ÚJV Řež, a. s. / Ing. Jiří Sedlák
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
  • kód projektu: TA04020956
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR)
  • doba trvání: 07/2014 – 12/2017

Anotace

Cíle projektu jsou koncipovány tak, aby naplnily účel projektu, kterým je podpora zvýšení stability provozu energetické soustavy v České republice využitím progresivních metod spolehlivostně a bezpečnostně orientovaného rozhodování. Smyslem projektu je zkompletovat a dále rozvinout znalostní bohatství potřebné pro naplnění účelu projektu a na jeho základě vyvinout metodické a softwarové prostředky pro podporu analýzy bezporuchovosti a stability energetické soustavy. Nedílnou součástí cílů projektu je otestování vyvinuté metodologie a softwarového produktu při konkrétních pilotních analýzách energetické soustavy a při formulaci závěrů pro podporu zvýšení její stability. Finálním cílem projektu je seznámení odborné veřejnosti s výsledky projektu a prosazení jejich využití v praxi. Z technického hlediska je cíl projektu naplněn tvorbou předpokládaných výsledků projektu, kterými je certifikovaná metodika analýzy stability procesů probíhajících v energetické soustavě, poskytující komplexní, a přitom konkrétní návod pro zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie a určující, ve vazbě na vnější podmínky, hlavní přispěvatele a mechanismy potenciálu pro narušení dodávky, a její softwarová verze bezprostředně využitelná při operativním rozhodování.