Rozvoj condition based managementu elektrických zařízení

Informace o projektu

  • příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
  • kód projektu: ZCE 04_12
  • poskytovatel: Nadace ČEZ
  • doba trvání: 2012

Anotace

Jako cíl projektu bylo navrženo propojení dílčích poznatků a zkušeností získaných v souvislosti s problematikou řízeného stárnutí elektrických zařízení a navržení metodiky postupu při provozování elektrických zařízení způsobem Condition Based Managementu. Dále pak propojit data získaná stárnutím jednotlivých materiálů (laboratorním a provozním) a v minulosti získané křivky odolnosti jednotlivým činitelům namáhání. Pomocí on-line monitoringu počítat aktuální zbytkovou životnost prostřednictvím vhodných modelů životnosti. Ověřit prakticky navržené postupy a korigovat zjištěné chyby. Konečným cílem projektu je připravit podklady pro zavádění Condition Based Managementu do průmyslové praxe.

Modifikace projektu po snížení příspěvku od nadace spočívá v omezení počtu dlouhodobě stárnutých vzorků izolačních systémů pro vysokonapěťová zařízení z pěti na čtyři. Dále pak u jednoho materiálu bude proveden zkrácený test životnosti. Další cíle projektu zůstávají nezměněny.