Centrum pokročilých jaderných technologií

CANUT  

Informace o projektu

  • hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. (manažer projektu), projekt řešen v rámci RICE, FST, FAV
  • kód projektu: TE 01020455
  • poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TA ČR - Centra kompetence)
  • doba trvání: 03/2012 – 12/2019
  • spolupracující organizace: České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, ŠKODA JS a. s., Centrum výzkumu Řež s. r. o., ÚJV Řež a. s., ZAT a. s., ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s.
  • výzkumný tým na FEL: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., Ing. Petr Beneš, Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D., Ing. Tomáš Glasberger, Ph.D., Ing. Jan Michalík, Ph.D., Ing. Jan Molnár, Ph.D., Ing. Jaroslav Sadský, Ing. Martin Sirový, doc. Ing. Vjačeslav Georgiev, Dr., Ing. Michael Holík, Ing. Václav Kraus, Ing. Aleš Krutina, Ing. Luboš Piterka, Ing. Jan Broulim, Ing. Jakub Vlášek, Ing. Jana Jiřičková, Ph.D., Ing. Martin Lovecký, Ing. Radek Škoda, Ph.D.

Anotace

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) definuje systém dlouhodobé spolupráce ve VaVaI výzkumných organizací a významných průmyslových podniků participujících v projektu formou partnerství. Pozice České republiky v oblasti jaderného výzkumu postupně od 90. let 20. stol. oslabuje a v současné době v důsledku neexistence strategické aliance předních českých výzkumných organizací a průmyslových podniků zaostává i oproti zemím s historicky významně menší tradicí jaderné energetiky (např. Argentina). Projekt CANUT je zaměřen na řešení této neuspokojivé situace prostřednictvím strategického partnerství členů konsorcia v oblasti jaderných technologií, ve kterých patří zúčastněné organizace k mezinárodně uznávaným výzkumným institucím a průmyslovým podnikům s dlouhou historickou tradicí. Tyto technologie a zejména bezpečnost jaderné energetiky jsou významně akcentovány ve strategické výzkumné agendě EU a patří k vysoce prestižním tématům VaV po celém světě.

Primárním cílem projektu CANUT je vytvoření strategické koncentrace klíčových výzkumných kapacit, která povede ke zrychlení transferu a implementace výsledků výzkumu a vývoje, a tím k dosažení významného posílení inovačního potenciálu členů konsorcia. Vznik konsorcia umožní realizaci náročných interdisciplinárních projektů a vývoj nových výrobků a technologií, které by nemohly být realizovány samostatně jednotlivými členy konsorcia.

Hlavním posláním konsorcia CANUT bude realizace Strategické výzkumné agendy (dále jen SVA) a následná komercializace dosažených výsledků VaV. Přímá vazba na průmyslové partnery povede k finální realizaci výsledků výzkumu a vývoje jak ve formě průmyslových inovací a konkrétních výrobků dle aktuálních požadavků trhu, tak ve formě ochrany průmyslových práv. Aplikovatelné výsledky VaV tak budou přispívat k zajištění dlouhodobé udržitelnosti a dalšího rozvoje konsorcia CANUT z pohledu ekonomického. Zatímco účinný transfer know-how a vědomostí v rámci konsorcia bude přispívat k zajištění udržitelnosti z pohledu znalostního a jeho přímým důsledkem tak bude generování řady výzkumných projektů a témat, které budou realizovány jak s pomocí vlastních zdrojů, tak s využitím finančních zdrojů EU a ČR na podporu VaVaI. Takto fungující konsorcium by mělo jednoznačně přispívat k posílení a stabilizaci erudovaných lidských zdrojů v oblasti VaVaI.

Členy konsorcia jsou mezinárodně uznávané výzkumné instituce a podniky s dlouhodobou historickou tradicí v předmětné oblasti, které jsou si navzájem známé, spolupracovali jednotlivě na dílčích vědeckovýzkumných projektech, participovali na vzdělávacích programech univerzit a navzájem se dlouhodobě podporují. Do dnešních dnů nebyla jejich činnost jednotná (vzájemně koordinovaná), a nepůsobila tak dostatečně silně v konkurenčním prostředí globalizovaného a vysoce konkurenčního světového trhu jaderných technologií. Základem pro spolupráci v rámci konsorcia je definovaná SVA. Jednotlivé instituce uvolní dostatečné výzkumné kapacity pro úspěšné naplnění navrženého výzkumného programu a vytvoří fungující procesní / projektový model fungování CANUT. Konsorcium CANUT má k dispozici unikátní výzkumnou infrastrukturu budovanou v rámci projektů RICE, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI) a SUSEN, který je před schválením. Výzkumná agenda CANUT je plně v souladu s výzkumnými programy výše uvedených projektů OP VaVpI.

Projekt CANUT je v souladu s požadavky a potřebami státních regulačních a dozorových úřadů, což bude doloženo písemným prohlášením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který se navíc zavázal k aktivní spolupráci s CANUT formou zajištění odborné konzultační činnosti a poskytování námětů pro výzkumnou činnost CANUT.

Výzkumný tým CANUT naproti tomu nabídne SÚJB možnosti realizace expertíz, odborných posudků a detailních analýz vybraných kritických problémů jaderné bezpečnosti v rámci náplně SÚJB. Projekt CANUT je v souladu se strategickými rozvojovými dokumenty všech partnerů konsorcia. Z výše uvedených důvodů má vysoký potenciál dlouhodobé udržitelnosti. Získání veřejné podpory pro projekt CANUT bude mít významný vliv na podporu udržitelnosti a další udržitelný růst výzkumných center RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky) při ZČU a SUSEN (Udržitelná energetika) při Centru výzkumu Řež. Výsledky projektu budou mít následující přínos pro společnost a obyvatele ČR, resp. EU:

Zvýšení znalostí ve všech oblastech jaderné bezpečnosti, jak pro potřeby státních dozorů, tak provozovatelů a dodavatelů jaderných technologií.

Zvýšení konkurenceschopnosti ČR ve strategické oblasti energetické soběstačnosti a bezpečnosti. Výsledky projektu ovlivní provoz stávajících jaderných elektráren a výstavbu nových jaderných reaktorů.

Předkládaný projekt CANUT se zabývá klíčovými technologiemi a posílením strategického výzkumného a průmyslového sektoru, jež jsou zcela zásadní pro úspěšné naplnění schválené energetické koncepce České republiky. Cíle a záměr projektu jsou v souladu nejen se strategickou agendou ČR, ale i se strategickými záměry EU, viz Strategy Energy Technogy Plan (SET).