Efektivní diagnostika pro udržitelný rozvoj

Informace o projektu

  • příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
  • kód projektu: ZCE 03_11
  • poskytovatel: Nadace ČEZ
  • doba trvání: 2011

Anotace

Diagnostika, zejména pak elektrotechnická diagnostika, je účinný prostředek pro "řízené" stárnutí elektrotechnických zařízení. Diagnostika navrhuje vhodné parametry pro sledování stavu elektrických zařízení a stanovuje jejich limitní hodnoty. Předepisuje vhodné intervaly pro "Off-line" a "On-line" diagnostická šetření, tak, aby byl zachován bezporuchový  a spolehlivý chod elektrických zařízení. V poslední době se rychle rozvíjí problematika diagnostiky "On-line", kdy cílem je nejen znát aktuální stav sledovaného zařízení a okamžitě spouštět systémy údržby, ale hlavně provádět sofistikovanou predikci budoucího stavu zařízení a provádět výpočet doby do limitních stavů. Výsledky této diagnostiky se stále více uplatňují při projektování budoucích investičních akcí. V souvislosti se stále se zvyšující sofistikovaností procesů ve výrobě elektrické energie se elektrotechnologická diagnostika stává stále více nástrojem ekonomickým, bezpečnostním a spolehlivostním. Je nedílnou součástí provozu stávajících elektrických zařízení, ale je využívána i při rekonstrukcích energetických celků pro určení doby dalšího provozu. Stává se základním kamenem systémů řízeného stárnutí zařízení stávajících a v budoucnu bude stále více uplatňována při návrzích dalších energetických celků. Z toho důvodu se musí sama vyvíjet dle aktuálních potřeb, využívat nové poznatky ve sledovaných oborech a reagovat na vývoj v ostatních souvisejících odvětvích.

Cíle

Projekt si klade za hlavní cíl přispět novými poznatky na poli rozvoje elektrotechnické diagnostiky a to hlavně co se týče popisu degradačních jevů v eletroizolačních systémech zejména vysokonapěťových zařízení. Dílčí cíle jsou:

  • Pomoci plnit projektované systémy pro výpočet zbytkové životnosti aktuálními daty pro modely životnosti,
  • Sledovat nové trendy v oblasti diagnostiky pomocí měření částečných výbojů a přispět k rozvoji metod v této oblasti,
  • Zapojit se do studia jevů v širším frekvenčním spektru a sledovat světový vývoj v této oblasti,
  • Přinést nové poznatky na poli strukturálních analýz v elektrotechnice a to zejména v oblasti zjišťování aktuálního stavu elektrických zařízení s přímou vazbou na modely degradace.