Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro numerické řešení evolučních multifyzikálních problémů v elektrotechnice

Informace o projektu

  • příjemce: České vysoké učení technické v Praze /prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: doc. Ing. Pavel Karban Ph.D.
  • spolupříjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Západočeská univerzita v Plzni
  • kód projektu: GAP102/11/049
  • poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
  • doba trvání: 01/2011 – 12/2015

Anotace

Projekt je zaměřen na vývoj nových hp-adaptivních metod vyšších řádů přesnosti pro numerické řešení evolučních multifyzikálních úloh z oblasti elektrotechniky. Tyto metody již nyní zahrnují vysoce pokročilé technologie jako je řešení jednotlivých fyzikálních polí vzájemně nezávislých dynamicky adaptovaných sitích, nebo visící uzly libovolného řádu. Uvést lze řešení nelineárních úloh Newton-Krylovovskými technikami bez nutnosti vyčíslování Jacobiho matice, realizaci odhadů chyb prostřednictvím aproxinačních technik nezávislých na typu rovnice, vývoj nových adaptivních algoritmů pro nelineární úlohy a provádění automatické adaptivity v čase. Příslušné algoritmy budou implementovány do knihovny Hermes (http://hpferm.org/). Souběžně bude vyvíjeno uživatelské rozhraní Agros, jež umožní využívat knihovnu Hermes k řešení širokého spektra sdružených evolučních úloh z oblasti elektrotechniky. Uvedení veřejně dostupný SW má potenciál stát se výborným konkurentem nákladných komerčních programů.