Zvýšení bezpečnosti distribuce elektrické energie

Informace o projektu

  • příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
  • řešitel projektu na ZČU / FEL: doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
  • kód projektu: ZČ 07_10
  • doba trvání: 2010

Anotace

Z hlediska udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a minimalizace ekonomických ztrát je třeba se stále zabývat zvyšováním efektivity přenosu elektrické energie. Jelikož distribuce elektrické energie se odehrává prostřednictvím vysokonapěťové přenosové soustavy, která obsahuje vysokonapěťové stroje a přístroje, je nutné se zabývat otázkou diagnostiky a omezování výbojové činnosti. Výbojová činnost  (částečné výboje) způsobuje ať už snížení přeneseného činného výkonu (koróna ve vzduchu) nebo výrazné snížení životnosti elektroizolačních systémů a tím i zvýšení rizika poruch elektrických zařízení. To může ve svém důsledku zapříčinit odstávku dodávky elektrické energie. Důsledná diagnostika a výzkum vedoucí k omezení částečných výbojů je proto důležitou a perpektivní disciplínou.

Cíle

Projekt si klade za cíl shromáždit co nejvíce dat o jednotlivých druzích výbojové činnosti v elektrických zařízeních a to s pomocí nejmodernějšího, plně digitálního, zařízení. Aplikace zcela nových metod a možností filtrace rušení z okolního prostředí a nový postup pro zjištění degradace elektrické izolace, který jako první  dokáže identifikovat změny výbojové činnosti vyvolané zestárnutím převážně anorganické elektrické izolace, jsou nutné předpoklady k úspěšnému řešení projektu. Zároveň přináší nové možnosti v identifikaci výbojové činnosti a popisu stárnutí elektrických izolací. Projektová podpora umožní rozvoj metody a umožní pracovníkům provést potřebná měření v laboratoři i v "terénu", což podpoří sestavení ucelené výzkumné zprávy jako návodu na zlepšení stavu elektrických zařízení z hlediska výbojové činnosti. Práce na projektu budou pro pracovníky Fakulty elektrotechnické samostatným vědeckým úkolem, který bude prováděn mimo standardní pracovní povinnosti. Se všemi pracovníky bude sepsána dohoda o provedení práce, odměny budou vypláceny dle počtu odpracovaných hodin v rámci projektu.