25_elektronika

Mezioborové aktivity

Klimatické, tepelné a vibrační zkoušky, obrazová analýza vzorků a materiálografie, termické analýzy a FTIR, modelování fyzikálních polí, vývoj softwarových aplikací, monitoring teplotního pole, vývoj lineárních elektromechanických aktuátorů, akustická měření

Služby

 • zkoušky vlivu prostředí (teplota, vlhkost, vibrace)
 • zkoušky životnosti materiálů
 • funkční zkoušky zařízení
 • dlouhodobé stárnutí izolantů teplotou a/nebo střídavým, pulzním napětím
 • akreditované zkoušky*

* elektrotechnická laboratoř (ETL) je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA)

Vybavení

 • komora pro zkoušky teplotním šokem (rychlá změna: –80 °C / 220 °C)
 • klimatická komora o objemu 180 litrů (–70 °C až 180 °C, 10 až 98 % RH)
 • klimatická komora o objemu 600 litrů (–70 °C až 180 °C, 10 až 98 % RH) s možností kombinace zkoušek klimatem a vibracemi
 • komora pro zkoušky korozním prostředím (kondenzační zkouška a zkouška solnou mlhou)
 • komora pro zkoušky vlivu škodlivých emisí (až 4 plyny – Cl2, SO2, NOx, H2S)
 • vibrační stolice 10 kN, testování ve vertikálním i horizontálním směru
 • muflová pec pro teploty do 1 350 °C
 • zařízení pro kombinované stárnutí izolantů střídavým (24 kV), pulzním (± 5 kV) napětím a teplotou až do 300 °C

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • přesné měření rozměrů při zvětšení 5–150000 ×
 • bezkontaktní měření drsnosti při zvětšení 150–150000 ×
 • 3D rekonstrukce povrchů
 • příprava materiálografických výbrusů
 • prvková analýza EDS
 • 2D RTG inspekce
 • 3D výpočtová tomografie (CT)

Vybavení

 • Laserový konfokální mikroskop – zvětšení max. 14400 ×, rozlišení v ose X, Y – 120 nm, v ose Z – 50 nm, barevná 3D rekonstrukce povrchů, měření drsnosti povrchu — Olympus LEXT OLS3000
 • elektronový mikroskop – zvětšení max. 100000 ×, rozlišení 17 nm, prvková analýza (EDS), mapování prvků v obraze a liniové snímání prvků
 • AFM mikroskop – zvětšení max. 150000 ×, rozlišení až 1 nm, oblast max. 20 × 20 × 3 μm, kontaktní a bezkontaktní mód, 3D rekonstrukce povrchů
 • výpočetní tomograf, maximální detekovatelnost detailu 1 μm, max. průměr vzorku 250 mm, max. výška vzorku
  400 mm, max. hmotnost vzorku 10 kg — GE phoenix v|tome|x s 240
 • fluorescenční mikroskop – zvětšení max. 3200 ×, plně motorizovaný stolek, vysoce citlivá kamera, obrazová analýza

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • měření fázových přechodů (měření skelného přechodu Tg, teploty krystalizace Tc, teploty tavení Tm, měření oxidační stability aj.)
 • měření entalpie chemických reakcí (entalpie vytvrzování, síťování, tavení, dekompozice…)
 • analýza úrovně vytvrzování/síťování reaktoplastů a termoplastů
 • analýza kinetických parametrů chemických reakcí (určování velikosti aktivační energie, předexponenciálního faktoru, rychlostní konstanty)
 • měření koeficientu délkové teplotní roztažnosti (CTE)
 • měření mechanických vlastností dynamickou mechanickou analýzou
 • měření váhové stability materiálů
 • určování množství anorganických či organických plniv
 • měření hustoty vzorků v pevném a kapalném stavu
 • analýza plynů uvolněných v průběhu termického rozkladu materiálů
 • analýza produktů stárnutí elektroizolačních kapalin: detekce produktů oxidace a nitrace, detekce úrovně antioxidantů
 • analýza složení pevných a kapalných materiálů (kvalitativní analýza)
 • řízení jakosti výroby a vstupních dodávek materiálů, analýza kontaminace

Vybavení

 • diferenční skenovací kalorimetr (DSC) – teplotní rozsah: –90 až 550 °C, možnost měření v módu modulované DSC (MDSC), přístroj vybaven UV zdrojem pro analýzu vytvrzování reaktoplastů pomocí UV záření — TA Instruments DSC Q2000
 • simultánní technický analyzátor (STA) – teplotní rozsah: teplota okolí až 1500 °C, umožňuje simultánní záznam změny váhy a vývoje tepelného toku v průběhu ohřevu vzorku (tj. simultánní analýza TGA + DSC), lze připojit také infračervený spektrometr k analýze složení rozkladových plynů v průběhu celé zkoušky — TA Instruments SDT Q600
 • rermomechanický analyzátor (TMA) – teplotní rozsah: –150 až 1000 °C, možnost měření také v dynamickém módu (DTMA) — TA Instruments TMA Q400EM
 • dynamický mechanický analyzátor (DMA) – teplotní rozsah: –150 až 600 °C, přístroj vybaven nástavci na měření v režimu: jednoduše/dvojitě vetknutého nosníku, tříbodového ohybu, měření ve smyku a tlaku a tahu — TA Instruments DMA Q800
 • infračervený spektrometr s Fourierovou transformací (FT‑IR) – spektrální rozsah: 400–4000 cm–1, přístroj vybaven nástavci na měření v režimu ATR, transmise, TGA‑FTIR — Thermo Scientific Nicolet 380
 • analytické váhy – hmotnostní rozsah 1 mg až 52 g — Radwag XA 52/2X

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • analýza stacionárních a nestacionárních elektromagnetických polí v lineárním i nelineárním prostředí včetně důsledků, které tato pole vyvolávají (silové působení, namáhání izolačních soustav, výpočty integrálních parametrů apod.)
 • řešení sdružených úloh více fyzikálních polí, jež se vzájemně ovlivňují: problémy elektromagneticko-metalurgické, speciálně modely s proměnnou geometrií a změnou skupenství (navařování, svařování, keyhole problém)
 • řešení magnetohydrodynamických problémů, míchání roztaveného kovu magnetickým polem
 • použití integrálních rovnic pro analýzu elektromagnetických polí
 • optimalizační problémy v elektrotechnice (pomocí jedno‑ i víceparametrických optimalizačních metod)

Vybavení

 • Agros Suite — komplexní prostředí pro modelování multifyzikálních problémů a jejich optimalizaci
 • ANSYS Maxwell — prostředí pro řešení fyzikálních polí se zaměřením na elektromagnetismus
 • COMSOL Multiphysics — nástroj určený k modelování a simulaci složitých multifyzikálních problémů
 • CST Studio Suite — program pro návrh a analýzu vysokofrekvenčních elektromagnetických systémů
 • MATLAB — prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů
 • Simulink — prostředí pro modelování a návrh dynamických systémů
 • LabView — grafické vývojové prostředí pro návrh měřících a jiných systémů

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • vývoj vlastních aplikací pro počítačovou analýzu fyzikálních polí a sdružených úloh podle požadavků zákazníka
 • parametrické studie a optimalizace vyvíjeného zařízení
 • vývoj škálovatelných distribuovaných aplikací vhodných pro běh na velkých clusterech
 • vývoj mobilních aplikací na platformách Android, Java a Qt
 • vývoj multiplatformních aplikací pro operační systémy Windows, Linux a Mac OS X na platformě Qt

Vybavení

 • vlastní platforma pro řešení fyzikálních polí popsaných pomocí parciálních diferenciálních rovnic Agros Suite, která je založená na pokročilé metodě konečných prvků vyššího řádu přesnosti s automatickou adaptivitou v prostoru i čase
 • prostředí pro vývoj v jazycích C/C++, Java a Python
 • výpočetní cluster PowerEdge R730 (8× Intel Xeon E5, celkem 128 jader a 2,5 TB RAM, více než 15 GFlops)
 • aplikace pro modelování fyzikálních polí: Agros Suite, COMSOL Multiphysics, CST Studio Suite, ANSYS Maxwell
 • univerzální aplikace a prostředí: MATLAB, Octave, Wolfram Mathematica, Python, C/C++

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • měření a analýza rozložení teplot na povrchu různých systémů
 • bezdotyková měření u elektrických strojů a systémů pod napětím
 • měření teplot radiátorových těles topné soustavy a analýza jejich funkce
 • měření teplotních projevů zkratů a přechodových odporů
 • proměřování venkovních izolací a fasád a analýza kvality tepelné izolace budov
 • hledání tepelných ztrát ve stavebních konstrukcích a izolačních materiálech
 • analýza teplotních polí uvnitř budov z hlediska nebezpečí kondenzace vodní složky

Vybavení

 • termokamera Fluke TI‑55FT pro radiometrické a bezkontaktní měření teplotního obrazu
 • pyrometr Omega OSXL689 pro bezkontaktní bodové měření teploty
 • systém Omega MWTC pro kontaktní měření teploty s bezdrátovým přenosem dat
 • měřicí karta NI DAQ 9213 pro vícekanálové měření
 • Heatmaster HM190 — navařovací sada pro termočlánky

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • komplexní vývoj lineárních elektromechanických aktuátorů
 • matematické modelování a simulace dynamického chování elektromechanických aktuátorů
 • optimalizace návrhu elektromechanických aktuátorů
 • vývoj a implementace řídících algoritmů pro lineární elektromechanické systémy
 • komplexní testování a diagnostika funkce lineárních stejnosměrných i střídavých elektromechanických aktuátorů (měření parametrů napájecích obvodů, měření a mapování magnetické indukce, měřené oteplení aktuátoru)
 • měření statických a dynamických charakteristik aktuátorů

Vybavení

 • siloměry pro měření sil v tlaku a tahu při rozsahu 0–1 kN s přesností 1 N
 • zkušební stojan MARK-10 ES30E pro měření sil do 1 kN na maximální dráze 330 mm
 • digitální úchylkoměr MARCATOR 1088 W s měřícím rozsahem 25 mm a rozlišením 1 um
 • vysokorychlostní kamera BASLER acA2000 – 340km se snímkové frekvenci 340 fps při rozlišení 2 MP a lineární kacelerometry
 • RLC meter Agilent HP 4263B pro měření rezistencí, indukčností a kapacit s přesností 0,1 % ve frekvenčním rozsahu 20 Hz to 1 MHz
 • teslameter Elimag MP-1 pro měření indukce statického a kvazistatického magnetického pole v rozsahu 10 mT až 2 T a maximální přesností 0,1 mT

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • měření hluku, frekvenční analýza zvuku ve slyšitelném pásmu (analýza FFT a 1/n‑oktávová analýza)
 • měření akustického výkonu ve volném poli i pomocí měření akustické intenzity
 • měření akustické intenzity, lokalizace zdroje zvuku pomocí mapování akustické intenzity
 • měření parametrů elektroakustických měničů
 • měření směrových charakteristik vyzařování akustických zdrojů
 • měření vibrací
 • měření činitele pohltivosti akustických materiálů
 • měření akustických parametrů prostorů (doba dozvuku, STI‑PA)
 • návrh akustických úprav prostorů
 • vícekanálový záznam zvuku veřejných kulturních akcí

Vybavení

 • bezodrazová komora — objem komory 128,3 m3, světlé rozměry místnosti 5,0 × 4,1 × 6,4 m, možnost nastavení teploty 20–30 °C, dolní mezní frekvence 100 Hz, splňuje požadavky ČSN EN ISO 3745
 • dozvuková komora – objem komory 214,9 m3, rozměry místnosti 6,8 × 5,3 × 6,1 m, splňuje požadavky ČSN EN ISO 354
 • analyzátor Brüel & Kjaer, až 9 kanálů (software FFT & CPB Analysis, Noise Source In‑dentification, Sound Quality, Datarecorder, Order Analysis)
 • měřicí mikrofony Brüel & Kjaer 4190 pro volné pole, Brüel & Kjaer 4943 pro difuzní pole, mikrofon Brüel & Kjaer 4955 pro nízké hladiny zvuku, jednoosé a tříosé nábojové i napěťové akcelerometry, sondy pro měření akustické intenzity Brüel & Kjaer 3599
 • ruční zvukoměry Brüel & Kjaer 2260, NTI XL2, dálkově řízená točna pro měření směrových charakteristik akustických zdrojů, výkonové zesilovače, vícekanálové signálové procesory (Sabine), ekvalizéry (Rane), AD/DA převodníky (RME), akustické zdroje (bodové, všesměrové, reproduktorové soustavy)
 • mobilní 24kanálový HDR záznamový systém Alesis HD24, dvoukanálové ruční rekordéry Sony, Marantz, Tascam

Většina přístrojového vybavení je mobilní, měření lze realizovat v terénu.

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • měření optického výkonu a vlnové délky optických zdrojů v infračerveném pásmu (včetně LED a laserů s výstupem do optického vlákna) — rozsah vlnových délek 800–1700 nm, max. výkon 500 mW
 • charakterizace látek metodou UV‑VIS spektrofotometrie
 • měření absorpčních spekter v roztocích sledovaných látek v libovolných rozpouštědlech
 • měření koncentrací barviv a organických látek
 • měření spekter různých typů světelných zdrojů
 • měření reakcí a dějů závislých na časech (kinetická měření)
 • měření při vybraných vlnočtech

Vybavení

 • měřicí přístroj PM100D Thorlabs s hlavicí S144C
 • spektrofotometr Ocean Optics QE65Pro — jednopaprskový spektrofotometr, rozsah vlnových délek 200–1100 nm, zdroj záření — wolframová (viditelná oblast) a deuteriová (ultrafialová oblast) lampa

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: