08_elektrotechnika

Eletrotechnika

Měření elektrických a neelektrických veličin, kalibrace měřicí techniky, dielektrická spektroskopie, zkoušky elektromagnetické kompatibility

Služby

 • diagnostika materiálů a zařízení z hlediska měřených veličin: ztrátový činitel, permitivita, elektrická pevnost, částečné výboje, izolační odpor, vnitřní a povrchová rezistivita, plazivé proudy
 • diagnostika chování materiálů a zařízení z hlediska frekvenční, napěťové a teplotní závislosti měřených veličin
 • měření vnitřní a povrchové rezistivity

Vybavení

 • Lemke* sonda pro detekci a lokalizaci částečných výbojů
 • Doble PD SMART pro globální metodu měření částečných výbojů podle IEC 60270 s digitální metodou pro analýzu dějů
 • zařízení LDV5 a Haefelly 2820a pro měření tg d v závislosti na napětí a teplotě
 • zařízení Keithley 6517A pro měření absorpčních a resorpčních proudů s automatickým záznamem hodnot

* přenosné zařízení k měření na místě instalace

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • statické zkoušky tahem, tlakem a ohybem za normální i zvýšené teploty
 • rázové zkoušky v ohybu pro kovové a nekovové materiály
 • měření tvrdosti plastů dle metodik Shore A a Shore D (ISO 868, ASTM D2240)

Vybavení

 • zařízení pro přesná digitální měření mechanických vlastností materiálů do 100 kN a 3 kN, teplotní závislost parametrů až do 250 °C
 • univerzální zkušební zařízení pro tahovou, tlakovou a ohybovou zkoušku, rázová houževnatost (Charpy) 50 J

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

Pracoviště základních elektrických veličin:

 • kalibrace měřicích přístrojů a převodníků
 • přesné měření základních elektrických veličin

Pracoviště přesného kmitočtu:

 • měření kmitočtů do 2GHz a generování do 1GHz s rozlišením na 10 míst a s přesností 10–10
 • časová, statistická a kmitočtová analýza
 • kontrola přesnosti čítačů a přesnosti kmitočtu generátorů

Vybavení

 • kalibrátor Fluke 5500A
 • multimetr Agilent 3458A
 • kmitočtový subnormál synchronizovaný s GPS NanoSync 2, Fei‑Zyfer
 • kmitočtový analyzátor – HP5372A, Opt. 040, Opt. 090
 • generátory – HP8662A a Agilent 33522B

 

zdroj

měření

ss napětí

0 až 1 000 V ±0,006 %

0 až 1 000 V ±0,001 %

ss proud

0 až 11 A ±0,06 %

0 až 0,1 A ±0,004 %

st napětí

1 mV až 1 000 V do 500 kHz

0 až 1 000 V do 300 kHz

st proud

0,02 μA až 11 A do 10 kHz

1 μA až 1 A do 100 kHz

odpor

0,1 Ω až 10 MΩ ±0,02 %

0,01 Ω až 10 MΩ ±0,005 %

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • měření základních a parazitních parametrů elektronických součástek
 • měření vzájemných indukčností a kapacit v elektronických přístrojích
 • měření parametrů vodičů a kabelů
 • měření parametrů elektrické sítě (napětí, proudy, výkony včetně zdánlivého)
 • měření a analýza harmonických složek v jednofázové i třífázové síti
 • záznam rychlých procesů a dějů
 • analýza obrazového záznamu
 • měření magnetické (stálé nebo pomalu se měnící) indukce — 1D a 3D měření
 • měření parametrů vodných roztoků elektrolytů
 • měření pH vodných roztoků vzorků
 • měření vodivosti roztoků vzorků i potravinářského charakteru
 • měření koncentrace plynného kyslíku v atmosféře při použití trubicového nástavce měření koncentrace kyslíku i v trubicích

Vybavení

 • LCR Meter Agilent 4263B — univerzální přístroj pro měření rezistencí, indukčností, kapacit, Q–faktoru
 • vysokofrekvenční spektrální analyzátor FS 300 a vysokofrekvenční signálový generátor SM 300
 • třífázový analyzátor kvality sítě C.A 8332B
 • vysokorychlostní kamera BASLER acA2000
 • teslametr Elimag MP–1, Lutron GU 3001
 • vysokonapěťový zdroj HT 55–I
 • přenosný pH metr Lovibond SensoDirect PH110 — umožňuje terénní měření pH běžných roztoků v rozmezí pH od 0 do 14
 • laboratorní konduktometr inoLab Cond 7310 — umožňuje proměřovat vodivost elektrolytů v běžných rozsazích, cca od 10 mS do 10 uS
 • přenosný oxymetr Greisinger GMH–3691

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

 • měření permitivity
 • měření ztrátového činitele tan δ
 • měření ve frekvenční oblasti (frekvenční spektrum 3 μHz až 40 MHz, teplotní rozsah –160 až +400 °C
 • analýza probíhajících dějů pomocí speciálního softwaru
 • lze využít ke studiu chování kapalných i pevných látek, jako jsou např. polymery, keramika, sklo, oleje

Vybavení

 • dielektrický analyzátor Alpha A Novocontrol Concept 50

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Služby

Elektrotechnická laboratoř – ETL (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1090) nabízí řadu certifikačních i předcertifikačních zkoušek v oblasti elektrotechniky. Pro převážnou většinu z nich je ETL akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO 17025. Pro provádění těchto zkoušek ETL disponuje potřebným speciálním vybavením.

Vybavení

Laboratoř EMC poskytuje certifikační i předcertifikační měření EMC elektrických systémů dle platných standardů, s možností konzultací a expertní činnosti v problematice EMC. V laboratoři je možné měřit rušivé emise zařízení v rozsahu od 9 kHz do 6 GHz a testovat elektromagnetickou odolnost zařízení řadou normalizovaných zkoušek. Protokoly z certifikačních měření laboratoře ETL o provedených zkouškách lze využít jako podklad pro prokázání shody podle zákona č. 22/97 Sb. I pro používání značení shody CE. Mnohé ze zkoušek je možno provést přímo u zákazníka.

název zkušebního postupu/metody

identifikace zkušebního postupu/ metody

zkouška odolnosti elektrostatickým výbojem

ČSN EN 61000-4-2 ed. 2

zkouška odolnosti rychlými elektrickými přechodovými jevy (skupiny impulsů)

ČSN EN 61000-4-4 ed. 3

zkouška odolnosti rázovým impulsem

ČSN EN 61000-4-5 ed. 2

zkouška odolnosti magnetickým polem síťového kmitočtu

ČSN EN 61000-4-8 ed. 2

zkouška odolnosti pulzním magnetickým polem

ČSN EN 61000-4-9+Z1

zkouška odolnosti krátkodobými poklesy, krátkým přerušením a pomalými změnami napětí

ČSN EN 61000-4-11 ed. 2

měření charakteristik rádiového rušení od průmyslových, vědeckých a lékařských zařízení

ČSN EN 55011 ed. 3+A1

měření charakteristik elektro-magnetického rušení způsobeným spotřebiči pro domácnost, el. nářadím a podobnými přístroji

ČSN EN 55014-1 ed. 3

měření charakteristik radiového rušení způsobeného zařízením informační techniky

ČSN EN 55022 ed. 2

zkouška odolnosti tlumenou sinusovou vlnou

ČSN EN 61000-4-12 ed. 2

elektromagnetická kompatibilita, drážní vozidla – vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-1 ed. 3

elektromagnetická kompatibilita, drážní vozidla – zařízení

ČSN EN 50121-3-2 ed. 3

zkouška odolnosti vyzařovaným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem

ČSN EN 61000-4-3 ed. 3+A1+Z1+A2

zkouška odolnosti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-6, ed. 4

 

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: