Regulace a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech

Informace o projektu

  • příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
  • řešitel projektu za ZČU / FEL: prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
  • spolupříjemce: Akademie věd České republiky, Ústav teorie informace a automatizace
  • kód projektu: GAP102/11/0437
  • poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR - Standardní projekty)
  • doba trvání: 01/2011 - 12/2014

Anotace

Cílem projektu je výzkum nových směrů v metodách diagnostiky, řízení a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech. Hlavní pozornost bude věnována bezsenzorovému řízení a identifikaci parametrů pohonu v nulových a malých otáčkách. Navrhujeme prozkoumat vhodnost teorií Bayesovské identifikace a stochastickému řízení v této oblasti. Bude vyvinut kvalitní stochastický model pohonu a sofistikovaný stimulátor pro testování zkoumaných metod řízení a estimace. Hlavním předmětem modelování budou odchylky reálných systémů od existujících deterministických modelů a jejich statistické vlastnosti. Metody řízení pohonů budou interpretovány jako nové kvalitnější metody řízení. Nejobecnější teoretické metody budou použity pro lepší pochopení problému a jako příprava budoucích směrů výzkumu v dané oblasti. Výsledky tohoto výzkumu budou využitelné a přinesou :

1) vyšší spolehlivost a bezpečnost moderních pohonů díky inteligentní diagnostice,

2) zlepšenou účinnost, spolehlivost a nižší výrobní náklady pohonu díky robustnímu a adaptivnímu řízení umožňujícímmu kvalitní provoz pohonu s redukovaným počtem senzorů.